Submit Online

  Category
  Effect of chromium on hot corrosion behavior of arc-sprayed NiCr coatings
  Wang Xu, Zhang Haiyan, Wei Wei, Gao Zhanqi, Ni Junjie, Huang Zhiquan
  2024, 33(1): 1-6. DOI: 10.12073/j.cw.20231107016
  Abstract FullText HTML PDF
  Study of bias voltage effect on the performance of ta-C coating prepared by high power impulse magnetron sputtering
  Feng Limin, He Zheqiu, Yan Sen, Li Jianzhong, Shi Junjie
  2024, 33(1): 7-12. DOI: 10.12073/j.cw.20231007013
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of manganese on the formation of hybrid zirconium-based conversion coating on low carbon steel surface
  Yan Sen, Li Jianzhong
  2024, 33(1): 13-19. DOI: 10.12073/j.cw.20230918001
  Abstract FullText HTML PDF
  Ultra wear resistant TiC-Fe coating prepared by high efficient and economic plasma cladding method
  Huang Daniu, Tong Yonggang, Hua Manyu, Mou Honglin, Liu Jian, Cai Zhihai, Hu Yongle
  2024, 33(1): 20-26. DOI: 10.12073/j.cw.20231221023
  Abstract FullText HTML PDF
  Arc additive manufacturing of gradient hot forging die with shaped waterways
  Yu Shengfu, Lin Haitao, Qiu Yuan
  2024, 33(1): 27-39. DOI: 10.12073/j.cw.20230918012
  Abstract FullText HTML PDF
  Effect of V content on microstructures and properties of TiC cermet fusion welding interface
  Wei Wei, Xu Ying, Wang Xu, Huang Zhiquan, Liu Shengxin
  2024, 33(1): 40-45. DOI: 10.12073/j.cw.20231212019
  Abstract FullText HTML PDF
  Corrosion behavior of HVOF Inconel 625 coating in the simulated marine environment
  Peng Chao, Zhong Fengping, Yuan Meng, Xie Shijie, Wang Xuebin
  2024, 33(1): 46-51. DOI: 10.12073/j.cw.20231018014
  Abstract FullText HTML PDF
  Calculation of high-speed abrasion forces for ceramic coatings based on the Hertzian contact model
  Pei Xiangzhong, Ding Kunying
  2024, 33(1): 52-59. DOI: 10.12073/j.cw.20230918002
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation and property of seal coating for gas turbine compressor
  Yu Peijiong, Liu Zhonghua, Zheng Jiansheng, Xu Fugen, Chen Qianbao
  2024, 33(1): 60-64. DOI: 10.12073/j.cw.20230919001
  Abstract FullText HTML PDF